วิธีการสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster
14 กันยายน 2558 (5,282 คน)


สามารถทำการสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster ของ ThaiPBS ได้ง่ายๆ ตามวิธีการดังนี้ 
     1. สามารถเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterและรับเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterด้วยตัวเองที่องค์การฯ
     2. สั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterผ่านองค์การฯ โดยให้จัดส่งทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้
          ขั้นที่ 1 กรอกแบบฟอร์มสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster
          สำคัญ กรุณาแจ้งรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster อีเมลล์ จำนวนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterที่ต้องการสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster และจำนวนยอดเงินที่ต้องจ่ายให้ชัดเจน
          ขั้นที่ 2 เลือกวิธีการชำระเงิน โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร
          หรือผ่านทางตู้เอทีเอ็มทุกสาขา ดังนี้ 

ข้อควรทราบเพิ่มเติม
 • ท่านสามารถทำใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม ที่ทางองค์การฯกำหนด โดยให้เขียนรายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster อีเมลล์ จำนวนหนังสือที่สั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster และจำนวนเงินที่จ่าย ลงในใบหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) ให้ชัดเจน
 • หลัง จากที่ท่านส่งใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster และหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางองค์การฯ จะเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterกลับไปเพื่อแจ้งยืนยันการรับใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterและหลักฐานโอนเงิน และจะจัดส่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านจะได้รับเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterภายในเวลา 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ทางองค์การฯ ได้รับใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster
 • ใน กรณี ที่ท่านส่งใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ทางแฟกซ์ มีข้อพึงระมัดระวังที่ทางองค์การฯ อาจไม่สามารถจัดส่งหนังสือถึงมือท่านได้ ดังนี้คือ
  1.ควรกรอกแบบฟอร์มหรือเขียนใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterให้ชัดเจน และครบถ้วน
  2.ควรกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterในใบสำเนาการโอนเงินกำกับไว้ชัดเจน
 • เบอร์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterของท่านที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มหรือใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterต้องเป็นเบอร์ที่สามารถเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterท่านได้สะดวก
 • โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster
 • การจัดส่งทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทุกๆ วันศุกร์ โดยคิดค่าบริการจัดส่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster 50 บาท และ 100 บาท/3 ชิ้นเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterไป

ช่องทางการชำระเงิน
     การชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็มทุกสาขา ดังนี้ 

ข้อควรทราบเพิ่มเติม
 • ท่านสามารถทำใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม ที่ทางองค์การฯกำหนด โดยให้เขียนรายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์
 • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster อีเมลล์ จำนวนหนังสือที่สั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster และจำนวนเงินที่จ่าย ลงในใบหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) ให้ชัดเจน
 • หลังจากที่ท่านส่งใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterและหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางองค์การฯ จะเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterกลับไปเพื่อแจ้งยืนยันการรับใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterและหลักฐานโอนเงิน และจะจัดส่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านจะได้รับเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterภายในเวลา 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ทางองค์การฯ ได้รับใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster
 • ในกรณี ที่ท่านส่งใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ทางแฟกซ์ มีข้อพึงระมัดระวังที่ทางองค์การฯ อาจไม่สามารถจัดส่งหนังสือถึงมือท่านได้ ดังนี้คือ
       1.ควรกรอกแบบฟอร์มหรือเขียนใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterให้ชัดเจน และครบถ้วน
       2.ควรกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterในใบสำเนาการโอนเงินกำกับไว้ชัดเจน
 • เบอร์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterของท่านที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มหรือใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterต้องเป็นเบอร์ที่สามารถเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterท่านได้สะดวก
 • โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสั่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMaster
 • การจัดส่งทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterให้ทุกๆ วันศุกร์ โดยคิดค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ 1-2 ชิ้น ราคา 50 บาท         3 ชิ้นเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterไป ราคา  100  บาท
 • รบกวนลูกค้าเช็คเกมที่กำลังฮิตตอนนี้|วิธีเล่นเกมFishingMasterที่สั่งเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่  พร้อมกับบวกเงินค่าจัดส่งโอนมาพร้อมกัน
เนื้อหาอื่นๆ